Sulęczyno. Działania dla seniorów i osób niepełnosprawnych w roku 2021

Sulęczyno. Działania dla seniorów i osób niepełnosprawnych w roku 2021

„Pokolenia”, „Opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” czy „Razem przeciwko przemocy…” – to działania, jakie w kończącym się roku 2021 podejmowano na rzecz mieszkańców w gminie Sulęczyno, szczególnie tych najstarszych. Pierwsze z nich wiązało się z utworzeniem czterech klubów seniora w kilku sołectwach, gdzie najstarsi mieszkańcy uczestniczyli m. in. w spotkaniach z prawnikiem, dietetykiem czy warsztatach kulinarnych. Zobacz zdjęcia!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie w mijającym właśnie roku podejmował szereg inicjatyw na rzecz wsparcia seniorów, osób niepełnosprawnych i rodzin z terenu gminy. Oferta sulęczyńskiego GOPS-u poszerzona została o dodatkowe wsparcie dla mieszkańców, dzięki pozyskanym środkom rządowym na realizację:

-Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Reklamy

Program ten ma na celu możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez zapewnienie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Wsparciem objęto 6 opiekunów osób niepełnosprawnych.

-Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w: wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce, zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, wykonywaniu czynności dnia codziennego. Wsparciem objęto 13 osób niepełnosprawnych.

Na realizację obu programów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie pozyskał łącznie 121 759,60 zł. Programy te dofinansowywane są ze środków państwowego funduszu celowego Fundusz Solidarnościowy. Wsparcie to ośrodek planuje również kontynuować w 2022 roku.

Ponadto w gminie Sulęczyno realizowany jest powiatowy projekt „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – Pokolenia”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6, Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulęczynie.

W ramach projektu utworzono 4 kluby seniora, w których uczestniczy 90 seniorów z terenu gminy Sulęczyno. Kluby funkcjonują na terenie czterech sołectw. Seniorzy korzystają z różnorakiego wsparcia m.in. warsztaty kulinarne, spotkania z prawnikiem, dietetykiem czy ekspertem. Odbywają się zajęcia z rękodzieła. W miesiącu grudniu w każdym z klubów zorganizowane zostały spotkania opłatkowe, w których uczestniczyli również zaproszeni goście. Czas upłynął przy dźwiękach wspólnie odśpiewanych kolęd. W ramach tego samego projektu niepełnosprawni mieszkańcy gminy skorzystać będą mogli z rehabilitacji mobilnej.

Od września na terenie gminy funkcjonuje Centrum Wsparcia Rodziny w ramach projektu „Razem przeciwko przemocy w gminie Sulęczyno”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy – edycja 2021”. W ramach projektu mieszkańcy z terenu gminy skorzystać mogli bezpłatne z porad i wsparcia specjalistów: psychologa, psychologa dziecięcego, socjoterapeuty, terapeuty uzależnień i prawnika. Dodatkowo ze środków pozyskanych w ramach programu dla pracowników różnych instytucji, pracujących na rzecz rodzin doświadczających i zagrożonych przemocą domową, został zrealizowany cykl szkoleń.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*