Regulamin portalu zkaszub.info

Wprowadzenie

Data ustalenia regulaminu: 14 stycznia 2016r.

Reklamy

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z serwisu zkaszub.info Odwiedzając serwis zkaszub.info, użytkownik w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Immanentną częścią  Regulaminu jest Polityka prywatności i zaufania http://www.zkaszub.info/Polityka-prywatnosci

1. Charakter i cele serwisu zkaszub.info

1.1 Serwis zkaszub.info. jest dziennikiem, wydawanym, prowadzonym i administrowanym przez AMK Portal sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie, ul. Armii Krajowej 24/U3, 83-330 Żukowo, poświęconym sprawom wydarzeniom regionalnym Pomorza.

1.2  Celem serwisu jest dostarczanie bieżących, codziennych informacji o życiu codziennym regionu, a szczególnie Kaszub środkowych.

2. Ochrona danych wrażliwych

2.1 Użytkownikiem serwisu zkaszub.info jest każdy odwiedzający serwis gość. Serwis daje użytkownikom możliwość rejestracji i zamieszczania własnych materiałów oraz komentarzy i opinii.

2.2  Dane zbierane od użytkowników podczas korzystania z serwisu zkaszub.info, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności  http://www.zkaszub.info/Polityka-prywatnosci oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

2.3 Korzystając z serwisu zkaszub.info, użytkownik akceptuje Regulamin i Politykę prywatności http://www.zkaszub.info/Polityka-prywatnosci.

3. Prawa  użytkowników serwisu

Użytkownik serwisu zkaszub.info ma prawo do:

* przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych,

* komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów,

* porozumiewania się za pomocą takich narzędzi jak: formularz kontaktowy, komentarze i inne. O ile zostały one udostępnione.

4. Prawa autorskie

4.1 Serwis zawiera materiały chronione prawem autorskim. Wszystkie opublikowane materiały, jak również wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, podlegają ochronie prawnej.

4.2  Zabrania się kopiowania i wykorzystywania  materiałów  bez zgody wydawcy serwisu.

4.3 Wydawca zgadza się na udostępnianie linków w internecie do materiałów publikowanych w serwisie zkaszub.info.

4.4 Użytkownik, korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu zkaszub.info, zobowiązuje się do nieusuwania i nieprzerabiania  praw autorskich, znaków handlowych, opisów, informacji oraz warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkownika końcowego.

4.5 Zgłoszenie naruszenia praw autorskich i innych użytkownik serwisu zkaszub.info  dokonuje, korzystając z formularza kontaktowego.

5. Zobowiązania użytkownika

5.1 Użytkownik serwisu zkaszub.info zobowiązuje się do:

* aktywności zgodnej z normami kultury i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności do niezamieszczania w serwisie wypowiedzi wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, wzywających do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek inny sposób,

* do nienaruszania praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi

* niepozyskiwania danych o innych użytkownikach witryny,

* niewprowadzania w błąd użytkowników i wydawcy poprzez świadome dostarczanie fałszywych informacji,

* niepodejmowania działań przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających wydawcy i innym użytkownikom korzystania z serwisu zkaszub.info, a w szczególności do  nieprzesyłania wirusów, zaraźliwych lub destrukcyjnych programów,

* powstrzymania się od wszelkich działań mogących narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek praw.

* niereklamowania usług czy towarów.

* respektowania modyfikowania lub usuwania wpisów, które według wydawcy, naruszą zastrzeżenia Regulaminu.

5.2  Wydawca serwisu zkaszub.info zastrzega sobie prawo do blokowania użytkownikom dostępu do witryny.

6. Publikacja ogłoszeń bezpłatnych

6.1  Niedozwolone jest umieszczanie bezpłatnych ogłoszeń (po okresie promocji) przez:

* firmy reklamujące za pomocą ogłoszeń swoją działalność usługową lub handlową 

* osoby fizyczne reklamujące swoje usługi,

* biura i pośredników nieruchomości z wyłączeniem pojedynczych ofert sprzedaży nieruchomości.

6.2 Ogłoszenia mogą być dowolnie moderowane (edytowane) przez administratorów portalu, a uznane za reklamę zostaną usunięte z portalu.

6.3 Zamieszczenie ogłoszenia w portalu oznacza akceptację Regulaminu.

7. Prawa i obowiązki wydawcy

7.1 Wydawca udostępnia treści w dobrej wierze, zgodnie ze stanem aktualnej wiedzy, prawem i normami zwyczajowymi.

7.2  Osoby korzystające z serwisu zkaszub.info robią to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

7.3 Wydawca serwisu zkaszub.info nie udziela żadnej gwarancji na informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny, a w szczególności nie gwarantuje:

* prawdziwości, kompletności, dokładności, przydatności itp. jakichkolwiek materiałów publikowanych w serwisie zkaszub.info,

* bezbłędnego działania serwisu zkaszub.info,

* wolności serwisu zkaszub.info od wirusów i szkodliwego oprogramowania.

8. Ograniczenie odpowiedzialności wydawcy

8.1 Odpowiedzialność wydawcy serwisu zkaszub.info  będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

8.2 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

* skutki wykorzystania przez użytkowników materiałów uzyskanych za pośrednictwem serwisu zkaszub.info, a także za brak możliwości korzystania z tego serwisu, czy też szkody wyrządzone przez wirusy lub wszelkiego rodzaju szkodliwe programy,

* konsekwencje podjętych na podstawie zawartych w witrynie materiałów decyzji w zakresie zarządzania finansami i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej,

* opinie wyrażane przez czytelników,

* treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

9. Rozstrzyganie sporów

9.1 Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Kartuzach.

9.2 Decyzja sądu dotycząca jednego punktu Regulaminu nie powoduje automatycznie uchylenia innych postanowień Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

10. Zmiany regulaminu korzystania

Wydawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w serwisie zkaszub.info w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników, a także do czasowego lub stałego wstrzymania dostępu do serwisu bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników.

Dodawanie komentarzy zablokowane.