Reklama

Andrzej Baranowski
Tel. 796 989 783
 
AMK Portal sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 24/U3
83-330 Żukowo NIP: 589-200-65-51
REGON: 221530356 Numer KRS: 0000230498ZAPYTAJ O OFERTĘ! PRZECZYTAJ REGULAMIN!

REGULAMIN ZLECENIA EMISJI REKLAM W PORTALU ZKASZUB.INFO

WSTĘP

 1. Regulamin określa zasady publikacji reklam w portalu zkaszub.info oraz prawa i obowiązki Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy związane z procesem zamawiania emisji reklamy i jej publikacji.
 2. Regulamin Zlecenia Emisji Reklam udostępniany jest bezpłatnie Zleceniodawcy w internecie.
 3. Zleceniodawca przed złożeniem Zlecenia zobowiązuje się do dokładnego zapoznania z postanowieniami regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zlecenia Emisji Reklamy dokonuje się za pomocą formularza zlecenia przesyłanego przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zleceniobiorcy wskazany w formularzu Zlecenia, bądź faksem lub też osobiście w Biurze Reklamy.
 2. Warunki techniczne emisji reklam zawarte są w aktualnej ofercie handlowej, którą Zleceniobiorca dołącza do formularza zlecenia emisji reklamy.
 3. Zleceniodawca, dostarczając Zleceniobiorcy wypełniony i podpisany egzemplarz Zlecenia Emisji Reklamy, akceptuje warunki Regulaminu.
 1. Zleceniodawcą może być reklamodawca lub podmiot działający w imieniu i/lub na rzecz reklamodawcy.
 2. Formularz Zlecenia Emisji Reklamy stanowi jednocześnie umowę zawartą ze Zleceniobiorcą.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Emisji Reklamy przez Zleceniobiorcę oznacza zawarcie umowy na emisję reklamy.
 4. Zleceniobiorca potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Emisji Reklamy przesyła Zleceniodawcy drogą elektroniczną.
 5. Zleceniobiorca emituje reklamę zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w aktualnej ofercie handlowej i formularzu Zlecenia Emisji Reklamy.
 6. Modyfikacja Zlecenia Emisji Reklamy możliwa jest jedynie przed rozpoczęciem emisji. Dopuszcza się jednak podmianę materiału reklamowego na inny o tych samych parametrach technicznych w trakcie trwania emisji.
  1. Sprzedaż powierzchni reklamowej przez Zleceniobiorcę odbywa się według:a. liczby emisji reklamy (odsłon, wyświetleń) – CPM (ang. cost per mille),b. czasu trwania emisji.
 7. Materiały przeznaczone do publikacji, dotyczące Zlecenia Emisji Reklamy, zgodne z warunkami technicznymi emisji reklam, Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć Zleceniobiorcy drogą elektroniczną, w terminie 3 dni przed planowaną publikacją lub w innym uzgodnionym pomiędzy stronami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA I FINANSOWA

 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne reklamy zlecanej do Emisji Reklamy przez Zleceniodawcę.
 2. Zleceniodawca, składając Zlecenie Emisji Reklam, oświadcza, że:
  • a. jest upoważniony do składania zamówienia oraz zawarcia mowy na emisję reklamy;
  • b. posiada wszelkie niezbędne prawa do dysponowania materiałami przekazanymi Zleceniobiorcy w związku z emisją reklamy, a w szczególności ma prawa do publikacji danych, zdjęć, utworów, wizerunków, znaków towarowych, wzorców i innych treści stanowiących przedmiot ochrony prawnej;
  • c. zlecana emisja reklamy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz nie narusza praw osób trzecich;
  • d. działając w imieniu i/lub na rzecz reklamodawcy ponosi odpowiedzialność solidarną wraz z reklamodawcą.
 1. Zleceniodawca potwierdza, iż świadom jest tego, że treść i forma Reklamy w żadnym zakresie nie może naruszać norm prawnych i obyczajowych, a jej powstanie nie może być efektem naruszenia obowiązków prawnych wobec osób trzecich. W szczególności zaś Reklama nie może:
  • a. zniesławiać kogokolwiek i naruszać jakichkolwiek jego prawa,
  • b. zawierać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych, rażących, szerzących nienawiść lub podburzających,
  • c. propagować pornografii, przemocy, dyskryminacji,
  • d. naruszać praw autorskich, praw do baz danych, znaków towarowych,
  • e. wprowadzać w błąd,
  • f. promować czy też wspomagać działalność niezgodną z prawem,
  • g. zawierać gróźb, naruszać prywatności, ani powodować niepokoju,
  • h. naśladować elementów stron, na których będzie prezentowana.
 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Zleceniodawca zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Zleceniobiorcy w związku z treścią emitowanej reklamy.
 2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy bądź wstrzymania emisji reklamy bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli reklama nie spełnia warunków technicznych, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jej treść lub treści zawarte na stronie docelowej są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich lub zagrażają ważnym interesom Zleceniobiorcy.
 3. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniami Zleceniodawca zobowiązuje się usunąć wszelkie skutki naruszenia praw. Jeżeli zaś osoba trzecia wystąpi do sądu przeciwko Zleceniobiorcy, Zleceniodawca, zobowiązuje się (o ile to możliwe) wstąpić do postępowania sądowego zamiast Zleceniobiorcy. W przeciwnym razie Zleceniobiorca jest uprawniony do żądania od Zleceniodawcy zwrotu wszelkich wydatków związanych z prowadzeniem postępowania sądowego, a także pełnego pokrycia roszczeń odszkodowawczych.
 4. Jeśli emisja reklamy dostarczonej przez Zleceniodawcę spowoduje wymierne szkody finansowe, wizerunkowe i inne po stronie Zleceniobiorcy, ten ma prawo do dochodzenia odszkodowania od Zleceniodawcy na zasadach ogólnych.
 5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia Emisji Reklamy powstałe jedynie z winy umyślnej lub z niedbalstwa Zleceniobiorcy. Odszkodowanie z tego tytułu nie może przekroczyć wartości netto danego Zlecenia Emisji Reklamy.
 6. Zleceniobiorca nie odpowiada za następstwa zdarzeń pozostających poza jego kontrolą lub przejawów działania tzw. siły wyższej. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż w funkcjonowaniu serwisu zkaszub.info mogą wystąpić przerwy w świadczeniu usług reklamowych z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Zleceniobiorcy. Nie podlegają one reklamacji. Emisja reklam wznowiona zostanie niezwłocznie po zakończeniu przerwy technicznej. Jeśli przerwa będzie dłuższa niż 7 godzin jednorazowo lub 48 godzin w ciągu jednego tygodnia Zleceniobiorca przedłuży czas emisji Reklamy odpowiednio o 7 lub 48 godzin.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje będą przyjmowane od momentu rozpoczęcia emisji reklamy do jej zakończenia. Reklamacja musi jednoznacznie wskazywać zakres wady reklamy lub jej nośnika w postaci strony internetowej w stosunku do złożonego zamówienia.
 2. Reklamacją nie mogą być objęte wady spowodowane nieprawidłową treścią lub jakością przekazanych przez Zleceniodawcę materiałów.
 3. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze Zlecenia emisji reklamy.
 4. Reklamację rozpatruje Zleceniobiorca.

LICENCJE I DANE OSOBOWE

 1. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszych licencji na korzystanie na czas nieokreślony z reklamy na takich polach eksploatacji, jak utrwalanie reklamy, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru reklam, powszechne udostępnianie reklamy, w tym wprowadzenie do obrotu i rozpowszechnianie przez publikację w serwisie internetowym oraz w wydawnictwach Zleceniobiorcy.
 2. W zawiązku ze zleceniem emisji reklamy Zleceniodawca podaje Zleceniobiorcy swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zlecenia, w tym wystawienia dokumentów księgowych. Zleceniodawca wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę AMK Portal.

ROZLICZENIA

 1. Podpisując Zlecenie Emisji Reklamy Zleceniodawca oświadcza, że:
  upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktury VAT.
 2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisane przez Zleceniodawcę Zlecenia Emisji Reklamy. Faktura VAT zostanie wystawiana w dniu rozpoczęcia emisji reklamy i wysyłana na skrzynkę e-mail Zleceniodawcy w ciągu 7 dni.
 3. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy będzie odpowiednio powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Należność za emisję reklamy Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować z zachowaniem uzgodnionej formy i terminu płatności. Za płatności po terminie określonym na fakturze Zleceniodawcy naliczone zostaną odsetki ustawowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie umowy zawierane poprzez Zlecenie Publikacji, do których zastosowanie ma niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Z 2000 r. Nr.80 poz.904).
 2. Wszelkie sprawy sporne strony umowy będą starały się załatwić na drodze ugodowej. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość umieszczania przy zleconych do emisji reklam materiałów związanych z działalnością spółki AMK Portal oraz wykorzystania materiałó reklamowych w celach promocyjnych.
 4. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie e-mailem informacji i ofert od Zleceniobiorcy.
 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi Zleceniodawcy.
 6. Strony umowy zapewniają, że traktować będą jako tajemnice przedsiębiorstwa informacje dotyczące treści zawartej umowy, a w szczególności wysokości udzielonych rabatów.
 7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
  Zamawiający jest zobowiązany do kontroli zmian Regulaminu.
 8. Powyższy regulamin obowiązuje od 30.09.2016 r. do odwołania.

Dodawanie komentarzy zablokowane.