fot. Licencja Pixabay

Muzeum w Wejherowie protestuje w sprawie zamykania etnofilologii kaszubskiej

Publikujemy list otwarty Tomasza Popke, dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w sprawie groźby zamknięcia kierunku etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim.

fot. Licencja Pixabay

Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, jako interesariusz zewnętrzny kierunku FILOLOGIA KASZUBSKA, z niedowierzaniem i obawą przyjęło informację o groźbie zamknięcia tego kierunku. O sprawie dowiedzieliśmy się z mediów.

Zobacz też: Mapa atrakcji turystycznych powiatu kartuskiego

Jako partner tego projektu wyrażamy oburzenie faktem niepoinformowania o zamiarze Władz Uczelni. w swoim istotnym, obowiązującym dokumencie, Strategii rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020 podkreślacie państwo, że Wzmacnianie potencjału rzeczowego i kapitału intelektualnego będzie się odbywało w ramach coraz intensywniejszych powiązań z partnerami  zagranicznymi i krajowymi

Reklamy

Dostrzegamy sprzeczność tego zapisu z działaniem w przedmiotowej sprawie.

Etnofilologia kaszubska jest jedynym w świecie takim kierunkiem kształcenia, którego podwaliny stworzyło całe grono osób fizycznych i prawnych. Jest to ukoronowanie wieloletnich dążeń społeczności kaszubskiej do stworzenia programu studiów mniejszościowych, opartych na języku kaszubskim – jedynym języku regionalnym w Polsce.

W przywołanym wcześniej dokumencie czytamy:
Dysponując wyspecjalizowanym potencjałem dydaktycznym oraz wiedzą na temat potrzeb rynku pracy Uniwersytet będzie uruchamiał nowe kierunki studiów I i II stopnia w obszarach interdyscyplinarnych, organizując kształcenie w ramach kierunków unikatowych  i makrokierunków oraz studiów międzykierunkowych, międzywydziałowych i międzywydziałowych.

A także:

Uniwersytet, stając się ośrodkiem integrującym interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą będzie służył regionowi swoim kapitałem intelektualnym i zasobami badawczymi. Będzie dbał o rozwój i promowanie nauki wśród mieszkańców Pomorza. Włączy się w inicjatywy prowadzące do uczynienia z Pomorza jednego z wiodących w kraju regionów pod względem innowacyjności. Będzie kształtował swą ofertę edukacyjną pod kątem regionalnego rynku pracy i potrzeb instytucji Pomorza.

Oraz:

Istotne efekty zapewni wspólny wysiłek badawczy przedstawicieli różnych dyscyplin skoncentrowany na takich problemach, jak: nowe materiały i produkty, nowe technologie informacyjne i komunikacyjne, zrównoważone korzystanie z dóbr natury i ograniczonych zasobów, odnawialne źródła energii, poprawa jakości życia i zdrowia, usprawnianie struktur instytucjonalnych i organizacyjnych państwa, czy wzbogacanie i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i Europy.

Społeczność kaszubska jest silnie związana z Uniwersytetem Gdańskim poprzez możliwość realizacji studiów przez studentów z  Pomorza, a także dzięki wybitnym uczonym, Synom Ziemi Kaszubskiej, których praca składa się na dorobek Uczelni. Są to m.in. Jerzy Treder, Jerzy Samp oraz Edward Breza i Józef Borzyszkowski.

W swojej Strategii Uniwersytet nie odżegnuje się od swojej historii i osób ją tworzących (…)

Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie jako największa w świecie instytucja kultury, zajmująca się językiem kaszubskim, stanowczo sprzeciwia się zamiarowi zamknięcia kierunku etnofilologii kaszubskiej.

Apelujemy do Władz Uniwersytetu Gdańskiego, właściwych w tej sprawie, o przedłużenie tegorocznego i kolejnych naborów na kierunek etnofilologii kaszubskiej – wzorem roku ubiegłego oraz o obniżenie progu wymaganej liczby zgłoszonych chętnych – wziąwszy pod uwagę specyfikę kierunku i jego unikatowy charakter.

Muzeum, jako partner tego projektu, deklaruje wolę i chęć dalszego wspierania Uniwersytetu w realizacji działań na rzecz kultywowania i promocji języka kaszubskiego, podstawy rodzimej kultury naszego regionu – Pomorza. Kontynuacja kierunku neofilologii kaszubskiej będzie dobrym przykładem realizacji regionalnych zamierzeń Uczelni, wynikających ze Strategii Uniwersytetu Gdańskiego. Żywimy nadzieję, że tak się stanie.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Popke

Dyrektor Muzeum

Skomentuj: Muzeum w Wejherowie protestuje w sprawie zamykania etnofilologii kaszubskiej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*