Wybory samorządowe 21 października! [KALENDARZ WYBORCZY]

Wybory samorządowe 21 października! [KALENDARZ WYBORCZY]

Wybory samorządowe 2018 czas zacząć! Jest już rozporządzenie premiera Mateusza Morawieckiego. 21 października czekają nas wybory samorządowe, gdzie wybierzemy naszych radnych i włodarzy. Ewentualne drugie tury wyborów odbędą się 4 listopada.

KALENDARZ WYBORCZY 2018:

do 27 sierpnia 2018 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-macji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie rad-nych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wybor-czego

do 6 września 2018 r.

Reklamy

 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków tery-torialnych komisji wyborczych

do 11 września 2018 r.

 • powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wy-borczych

do 16 września 2018 r. (do godz. 24:00)

 • utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
 • zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnicm.st. Warszawy

do 21 września 2018 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-macji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowa-nych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głoso-wania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wybor-czych

do 26 września 2018 r. (do godz. 24:00)

 • przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych nume-rów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
 • zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 28 września 2018 r. 

 • przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komite-tów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kan-dydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przy-znany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do 30 września 2018 r.

 • przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komi-tetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kan-dydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany nu-mer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wy-borczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wy-borczych,
 • sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do 6 października 2018 r.

 • rozplakatowanie obwieszczeń:
  1. a)  terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
  2. b)  gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandyda-tach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowa-nia korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

od 6 października do 19 października 2018 r. (do godz. 24:00) 

 • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadaw-ców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowa-nych przez komitety wyborcze

do 12 października 2018 r.

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso- wania

do 16 października 2018 r.

 • składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wy-borców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

19 października 2018 r. o godz. 24:00

 • zakończenie kampanii wyborczej

20 października 2018 r. 

 • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

21 października 2018 r. (7:00 – 21:00)

 • GŁOSOWANIE

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*