W Chmielnie przyznano absolutorium Wójtowi Michałowi Melibruda

W Chmielnie przyznano absolutorium Wójtowi Michałowi Melibruda

W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie odbyła się Sesja Absolutoryjna. Na niej zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i jednogłośnie przyznano Absolutorium Wójtowi gminy Michałowi Melibrudzie. Po podjęciu wszystkich uchwał obdarowano Wójta bukietami kwiatów.

[Not a valid template]

Na  Sesji Rady Miejskiej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie podjęte zostały uchwały oraz rozpatrzono raport o stanie gminy Chmielna za 2018 r. Radni gminy nie mieli prawie żadnych zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu przez Wójta Michała Melibrudy. Wszyscy obecni na sali Radni jednogłośnie zagłosowali „za”. 

Na podstawie powyższych sprawozdań Skład Orzekający ustalił, że dochody wykonano w kwocie 42 448 013 35 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 775 918, 67 zł. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 52 764 796, 63 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 41 069 920, 72 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 694 875, 91 zł. Deficyt budżetu za 2018 rok wyniósł 7 540 864,61 zł. Dług publiczny na koniec 2018 r. wyniósł 16 215 036, 90 zł i stanowił 35,85% wykonanych dochodów ogółem. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2018 r. wyniósł 1 312 261,84 zł i w stosunku do stanu na koniec 2017 r. wzrósł o 18,53%. Na koniec gminne 2018 r. gminne instytucje kultury nie posiadały zobowiązań wymagalnych. 

CZYTAJ TEŻ:Michał Melibruda, Wójt Gminy Chmielno – „Na dywaniku” [06.03.2019]

Wydając powyższą opinię Skład Orzekający stwierdził, że wykonane na koniec roku 2018 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z treści art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2018 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut. Izbie. 

Radni uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok poparli w stu procentach. Podobnie było z absolutorium. Wszyscy jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem go Wójtowi. Po podjęciu ostatecznych decyzji złożono gratulacje Wójtowi i wręczono mu symboliczne bukiety kwiatów. Tuż po przyznaniu absolutorium Radni przeszli do dalszych części obrad. 

Zaledwie rok temu, w 2018 roku Michał Melibruda zwyciężył w wyborach na Wójta gminy Chmielno zdobywając 60 procent głosów.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*