Rozwój Powiatu Kartuskiego dzięki UE! Dzięki tym inwestycjom żyje się nam łatwiej

Rozwój Powiatu Kartuskiego dzięki UE! Dzięki tym inwestycjom żyje się nam łatwiej

15 lat w Unii Europejskiej minęło, wydawać by się mogło, bardzo szybko. Był to jednak okres nieustannego rozwo- ju, nowych inwestycji i ciągłego polepszania jakości życia mieszkańcom. Ten okres to dla Polski ok. 103 mld euro, 700 km autostrad i 800 km dróg ekspresowych, choć nie tylko… Skorzystaliśmy na tym także my, mieszkańcy po- wiatu kartuskiego.

To już 15 lat odkąd Polska jest członkiem Unii Euro-pejskiej. Ten miniony czas oznaczał dla naszego kraju wiele zrealizowanych inwe-stycji dla każdego z nas.

Nowoczesny ośrodek zdrowia w Sierakowicach

Jednym z działań, które bez wątpienia przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców jest niemal nowe Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowi-cach.

Zadanie pt. „Kaszubskie Cenrtrum Medczne – roz-budowa i przebudowa Pu-blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowi-cach” została dofinansowa-na z Europejskiego Fundu-szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomor-skiego na lata 2007-2013 Działanie 9.2 Lokalna Infra-struktura Ochrony Zdrowia. Cała inwestycja pochłonęła prawie 16 mln złotych, jed-nak nie mogłaby się udać, gdyby nie dofinansowanie w wysokości 5 mln zł.

W ramach inwestycji wy-budowano nowy dwupię-trowy budynek główny z poddaszem, połączy łączni-kiem ze starym budynkiem ośrodka. Dodatkowo wy-budowano cztery miejsca parkingowe dla osób nie-pełnosprawnych przed sta-rym budykniem w miejscu zlikwidowanych schodów i pochylni.

Dzięki inwestycji poprawiono także jakość usług medycznych w ośrodku. W przebudowanym budynku znalazła się poradnia re-habilitacyjna z gabinetami do zabiegów: lasera, krioterapii, naświetlania lampą solux oraz masażu, a także pomieszczenia z boksami do elektroterapii. Zakupiono także nowy sprzęt medyczny i specjalistyczną aparaturę medyczną, m.in. aparat do KTG, aparat USG z trzema głowicami do badań ginekologicznych, kolposkop, aparat do krioterapii, datermię chirurgiczną małej mocy na wózku, aparat RTG płu-cno-kostny ze stołem do zdjęć RTG, stojakiem odległościowym, generatorem i monitorem na wózku, ze-staw konsoli do sterowania aparatem RTG i generatorem, ciemnię półautomatyczną, aparat UG z 4 głowicami, aparat do testów wysiłkowych, aparat EKG na wózku przejezdnym, audiometr, autorefraktometr, lampę szczelinową, rzutnik optotypów z ekranem, oftalmoskop, perymetr, la-ser oraz aparat do elektro-terapii.

Reklamy


Projekt „Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach” zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
Projekt „Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach” zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

Odnowiony szpital w Kartuzach

Kolejne zadanie było nie-zwykle trudne i stanowiło nielada wyzwanie. Dzięki otrzymanym środkom zewnętrznym udało się zrealizować termomodernizację szpitala w Kartuzach. Dzięki temu zadaniu stanowczo poprawiła się jakość pobytu pacjentów, a także pracy całego personelu placówki. W ramach zadania poddano termomodernizacji główny budynek szpitala, a także budynek B oraz budynek apteki przyszpitalnej. Szpital został podłączony do systemu SCADA. Systemy te pozwalają na uzyskanie szybkiego wglądu w faktyczny stan urządzeń produkcyjnych i wykonawczych. Są one doskonałym sposobem nie tylko na za-mianę języka maszyn na język ludzi, ale także umożliwiają szybką lokalizacją alarmów, podstawowe logowanie danych czy też automatyczną reakcję na określone sygnały pochodzące z urządzeń.

Zniknęły także stare bal-kony, wykonano nową sto-larkę okien, wymieniono instalację elektryczną oraz wentylacyjną, podłączono nowy agregat prądotwórczy, nowe źrodła ciepła i panele fotowoltaniczne. Jak podkreślał podczas spotkania z samorządowcami i dziennikarzami, Paweł Witkowski – Prezes kartuskiego szpitala, firma wykonująca inwestycje „wykonała mistrzostwo świata!”. W czasie trwania budowy nie doszło do żad-nych perturbacji. Szpital pracował normalnie, a nikt z pacjentów nie został odesłany.

– Wcześniej na bloku operacyjnym temperatura wynosiła nawet 28 stopni. W tym momencie mamy idealne warunki. Jest komfort, dobra temperatura i wilgotność, które możemy regulować. Co ważne, zamontowano nowe filtry, dzięki czemu mamy ujemny posiew. W podawanym powietrzu nie ma żadnych bakterii. Poprawiliśmy jeszcze bardziej jakość świadczonych przez nas usług – chwalił dr Jerzy Ropel, ordynator oddziału chirurgii.

Koszt zadania wyniósł 6 319 910,15 zł, z czego dofi-nansowanie to 3 773 508, 27 zł.

Termomodernizacja kartuskiego szpitala kosztowało ponad 6 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 3 773 508, 28 zł fot. zKaszub.info
Termomodernizacja kartuskiego szpitala kosztowało ponad 6 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 3 773 508, 28 zł fot. zKaszub.info

Piękno serca Żukowa

Choć bezsprzecznie dobro pacjentów jest zadaniem niezwykle ważnym, to jednak nie tylko w strefie ochrony zdrowia dzięki środkom unijnym zmieniło się życie mieszkańców po-powiatu kartuskiego.

W gminie Żukowo widzimy duże zmiany w centrum miasta, a to za sprawą zadania „Rewitalizacja Stare-go Centrum Żukowa”, które może być realizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

To zadanie ma na celu poprawę i uatrakcyjnienie zagospodarowania przestrzennego historycznego centrum Żukowa oraz udostępnienie mieszkańcom oraz odwiedzającym na potrzeby rekreacyjne terenów zielonych poprzez utworzenie ścieżek pieszych wraz z oświetleniem parkowym, a także elementów małej infrastruktury. Projekt obejmuje także modernizacją i adaptację zabytkowego spichlerza z końca XIX w; zagospodarowanie terenów przy Klasztorze Norbertanek oraz modernizację ul. 3 maja.

Zadanie jest wartości ok. 11,5 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE wynosi ponad 6,5 mln zł.

materiał sponsorowany

23 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie strefy rekreacyjnej rewitalizowanego parku przy Klasztorze Norbertanek w Żukowie fot. UG w Żukowie
23 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie strefy rekreacyjnej rewitalizowanego parku przy Klasztorze Norbertanek w Żukowie fot. UG w Żukowie

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*