Okręgi wyborcze i pomoc finansowa dla powiatu – LI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Okręgi wyborcze i pomoc finansowa dla powiatu – LI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Podczas LI Sesji Rady Miejskiej w Żukowie przyjęto 21 uchwał. Jednym z głównych tematów było udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego.

fot. Wojciech Kruk / UG Żukowo

Na sesji obecny był Wicestarosta Bogdan Łapa. Z budżetu Gminy Żukowo w roku 2018 udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego  w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 590 000,00 zł na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych realizowanych przy drogach powiatowych:

  1. przebudowa drogi 1900G na odcinku Pępowo – Leźno poprzez wykonanie chodnika dla pieszych: 300 000,00 zł;
  2. przebudowa odcinka drogi 1930G poprzez wykonanie zatoki autobusowej i chodnika dla pieszych w Niestępowie: 40 000,00 zł;
  3. przebudowa drogi 1929G poprzez budowę chodnika w Łapinie Kartuskim: 100 000,00 zł;
  4. przebudowa drogi 1928G poprzez budowę chodnika na odcinku Babi Dół – Skrzeszewo: 100 000,00 zł;
  5. przebudowa mostu w ciągu drogi 1930G w Niestępowie (Stara Piła) w celu wydzielenia chodnika dla pieszych: 50 000,00 zł.

W budżecie Gminy Żukowo na 2018 r. zostały również zabezpieczone środki finansowe w kwocie 400 000,00 zł dla Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy chodnika w Borkowie przy drodze wojewódzkiej nr 211 – w wysokości 400 000,00 zł.

Burmistrz Wojciech Kankowski podziękował za jednomyślność radnych w tym ważnym wspomnianym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych przy drogach powiatowych i wojewódzkich.

Kolejną ważną sprawą było przyjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Żukowo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, podział gminy opierał się na zasadzie, iż w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Z tego względu zaszła konieczność dokonania całkowicie nowego podziału gminy Żukowo na okręgi wyborcze. Dla ustalenia liczby radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Żukowie na kadencję 2018-2023 należało kierować się danymi o liczbie mieszkańców gminy wskazanymi w kwartalnym meldunku na dzień 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. liczba radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Żukowie wynosi 21. Liczba mieszkańców Gminy Żukowo, zgodnie z meldunkiem kwartalnym przekazanym do Krajowego Biura Wyborczego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 35 742.

Podziału Gminy Żukowo na 4 okręgi wyborcze dokonano w oparciu o zasadę, o której mowa w art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego. Ze względu na fakt, że w danym okręgu liczba wybieranych radnych nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 8, poszczególne sołectwa i jednostki pomocnicze gminy Żukowo należy połączyć w okręgi odpowiadające zasadom ich tworzenia określonym w Kodeksie wyborczym z zachowaniem spójności geograficznego podziału gminy:

Okręg nr 1 – sołectwo Banino, sołectwo Czaple, sołectwo Nowy Świat, sołectwo Rębiechowo (wszystkie sołectwa bezpośrednio ze sobą sąsiadują) mandatowość – 4,77 – po zaokrągleniu daje 5 wybieranych radnych,

Okręg nr 2 – sołectwo Chwaszczyno, sołectwo Małkowo, sołectwo Miszewo, sołectwo Pępowo, sołectwo Tuchom (wszystkie sołectwa bezpośrednio ze sobą sąsiadują) mandatowość – 4,97 – po zaokrągleniu daje 5 wybieranych radnych,

Okręg nr 3 – sołectwo Borkowo, sołectwo Żukowo, Żukowo-miasto wraz z jednostkami pomocniczymi (Osiedle Nowe, Osiedle Dolne, Osiedle Wybickiego, Osiedle Norbertanek, Osiedle Elżbietowo (sołectwa i jednostki pomocnicze bezpośrednio ze sobą sąsiadują)) mandatowość – 5,31 – po zaokrągleniu daje 5 wybieranych radnych,

Okręg nr 4 – sołectwo Babi Dół, sołectwo Glincz, sołectwo Leźno, sołectwo Łapino Kartuskie, sołectwo Niestępowo, sołectwo Otomino, sołectwo Przyjaźń, sołectwo Rutki, sołectwo Skrzeszewo, sołectwo Sulmin, sołectwo Widlino (sołectwa bezpośrednio ze sobą sąsiadują) mandatowość – 5,95 – po zaokrągleniu daje 6 wybieranych radnych.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*