G. Mikiciuk: Powiat Kartuski jest w trakcie budowy pierwszego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie

G. Mikiciuk: Powiat Kartuski jest w trakcie budowy pierwszego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie

Na początku sierpnia, w siedzibie Starostwa Powiatowego, podpisano umowy na dofinansowanie zakupu trzech pojazdów 9-osobowych i jednego autobusu dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. O obecnych potrzebach w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym rozmawiamy z Grzegorzem Mikiciukem, Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

10 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach podpisano umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D – likwidacja barier transportowych, zakupu trzech pojazdów 9-osobowych i jednego autobusu dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wsparcie na zakup pojazdów otrzymały:

1. Gmina Kartuzy na zakup pojazdu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kartuzach,

2. Gmina Chmielno na zakup autobusu 20 osobowego (19 miejsc + 1 miejsce kierowcy) do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielnie

3. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Uśmiech Dziecka” w Szklanej na zakup dwóch pojazdów 9-osobowych do przewozu niepełnosprawnych uczniów Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej.

Łączna wartość wsparcia ze środków PFRON to 417 196,72 zł. Dofinansowanie stanowi 60% całkowitych kosztów zakupu pojazdów.

Reklamy


Piotr Chistowski: W pierwszej połowie sierpnia podpisano umowy na zakup pojazdów. Takie wsparcie jest istotną pomocą w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, czy to jednak kropla w morzu potrzeb?

Grzegorz Mikiciuk: Ta pomoc finansowa z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” jest odpowiedzią na zgłoszone przez samorządy gminne oraz organizacje pozarządowe potrzeby w zakresie poprawy możliwości transportowych.

Od kilku lat obserwujemy praktycznie 100% pokrycie potrzeb zgłaszanych przed podmioty w tym zakresie. Jednakże ta pomoc jest bardzo wymierna i istotna z uwagi na fakt, iż mamy na terenie powiatu wiele placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych (orew-y, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, domu pomocy społecznej, itp..), które codziennie przejeżdżają po 300-400 km. Tak więc z czasem następuje konieczność wymiany zużytego środka transportu na sprzęt nowy.

Obecnie gminy na terenie powiatu kartuskiego dysponują odpowiednim wyposażeniem, aby w sposób komfortowy i wystarczający działać na rzecz osób niepełnosprawnych?

W obecnej sytuacji oraz na obecnym poziomie potrzeb podstawowe potrzeby gmin i organizacji pozarządowych w zakresie pomocy i wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych jeszcze nie do końca są zabezpieczone i dalszym ciągu występują potrzeby w tym zakresie. Gdyby sytuacja była zadowalająca, nie trzeba by było tworzyć nowych placówek i rozwijać obecnie funkcjonujących.

Obecnie Powiat Kartuski jest w trakcie budowy pierwszego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie. Ten zupełnie nowy obiekt bez barier architektonicznych będzie przeznaczony dla co najmniej 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi oraz ze spektrum autyzmu. Idea stworzenia nowej placówki jest odpowiedzią na występujące w tym zakresie potrzeby oraz konieczność wsparcia dziennego osób, które nie mogą być objęte pomocą np. warsztatów terapii zajęciowych.

Co roku placówki edukacyjne takie jak SOSW czy ORW opuszczają osoby niepełnosprawne, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mają zapewnionej ciągłości rehabilitacji społecznej i leczniczej. To dla tych osób jest tworzona nowa samodzielna placówka, która wpisuje się w potrzeby wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Zakończenie inwestycji i planowane uruchomienie placówki to 2019 rok. Wszystkie osoby zainteresowane wsparcie w nowej placówce zapraszam do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20 lub pod nr tel. 58 685 33 20, 684 00 82.

Czy za nowym sprzętem widać poprawę w działaniu? Potencjał ludzki jest chyba jest czynnikiem najważniejszym…

Nowy sprzęt w bardzo istotny sposób wpływa na funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i całodobowego. To łatwiejszy i sprawniejszy transport, brak przestojów spowodowanych koniecznością naprawy samochodów starszych, to możliwość zapewnienia ciągłości rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych.

Jakie się obecnie największe potrzeby w powiecie kartuskim w zakresie osób niepełnosprawnych?

Wśród wielu jeszcze planów i zamierzeń w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych do najistotniejszych zalicza się poprawa systemu transportu osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich, dostęp do specjalistycznej rehabilitacji, dostęp do nowoczesnych form rehabilitacji i terapii osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W dalszym ciągu bardzo ważne jest uświadomienie w społeczeństwie konieczności likwidacji barier architektonicznych i tworzenie przestrzeni publicznej bardziej dostępną dla wszystkich mieszkańców powiatu kartuskiego, w szczególności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wszelkie te założenia i plany są sukcesywnie realizowane co staje się coraz bardziej widoczne.

Mam nadzieję, że dzięki dalszemu zaangażowaniu lokalnej społeczności będziemy tworzyć system wsparcia dla osób niepełnosprawnych na miarę nie XXI a już XXII wieku.

Jeden Komentarz

  1. Pingback: G. Mikiciuk: Powiat Kartuski jest w trakcie budowy pierwszego ... - www.jacekciepiela.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*