Mam długi, a nie mam majątku. Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą szereg pozytywnych zmian w życiu osoby nieradzącej sobie ze spłatą zobowiązań.

Bankructwo osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej daje poczucie stabilizacji finansowej na skutek umorzenia zobowiązań, a wcześniej powoduje uniknięcie postępowań windykacyjnych i komorniczych. Co prawda upadły traci majątek, lecz pod warunkiem, że jakikolwiek posiada. Brak majątku w upadłości konsumenckiej nie jest przeszkodą do uzyskania oddłużenia w ramach postępowania upadłościowego.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Jest to postępowanie sądowe, które składa się z dwóch etapów. Inicjowane jest poprzez złożenie wniosku do właściwego sądu rejonowego, w którym znajduje się wydział gospodarczy ds. upadłościowych. Po złożeniu wniosku o upadłość sąd weryfikuje go pod kątem określonych przesłanek na posiedzeniu niejawnym, tzn. bez wzywania dłużnika na rozprawę. Jeśli stwierdzi, że należy przeprowadzić dowód z wysłuchania wnioskodawcy, to możliwe jest zwołanie posiedzenia sądowego. Ostatecznie jest wydawane postanowienie o oddaleniu wniosku lub ogłoszeniu upadłości.

Wraz z ogłoszeniem upadłości zostaje wszczęte postępowanie z udziałem syndyka, który dąży do zaspokojenia wierzycieli na skutek spieniężenia majątku upadłego. Jeśli upadły nie posiada żadnego majątku, to etap likwidacji ruchomości, czy nieruchomości jest pomijany. Alternatywnie może zostać ustalony plan spłaty wierzycieli, który polega na co miesięcznej płatności przez okres maksymalnie 36 miesięcy. Następnie sąd umarza wszelkie zobowiązania pieniężne, które nie zostały uregulowane w ramach planu spłaty, czy likwidacji majątku.

Należy też dodać, że płatności na poczet planu spłaty są dopasowane do możliwości zarobkowych i kosztów utrzymania samego upadłego. Postępowanie nie może być prowadzone w taki sposób, aby doszło do pogorszenia się sytuacji ekonomicznej upadłego.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że nie mogą się o nią ubiegać osoby, których zadłużenie dotyczy niegdyś prowadzonej firmy. O oddłużenie w ramach upadłości mogą ubiegać się też byli przedsiębiorcy, lecz w ich kontekście sądy weryfikują dodatkowo to, czy w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej był składany wniosek o upadłość firmy (więcej na ten temat na: https://www.upadlosc-kancelaria.pl/upadlosc-firmy-jednoosobowej-czy-trzeba-ja-oglaszac/).

Kryterium decydującym o tym, czy dana osoba może ogłosić upadłość konsumencką jest niewypłacalność. Co więcej, niewypłacalność nie może być skutkiem rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. W ten sam sposób nie może również dojść do pogłębiania stanu, w którym dłużnik nie może regulować zobowiązań.

Jakie długi są umarzane w ramach postępowania upadłościowego?

Umorzeniu podlega w zasadzie każde zobowiązanie pieniężne za wyjątkiem: alimentów, odszkodowania na osobie, kary grzywny, bądź innej kary pieniężnej zasądzonej przez sąd karny, czy takiego zobowiązania, które nie zostało wskazane we wniosku, a wierzyciel nie zdecydował się na przystąpienie do postępowania.

W związku z powyższym, konsument może się ubiegać o umorzenie niespłaconych kredytów i pożyczek, rachunków, faktur związanych z działalnością gospodarczą, czy podatków.

Wady i zalety upadłości konsumenckiej

Wśród wad należy wymienić utratę majątku, gdy upadły takowy posiada. Dłużnik posiadający np. nieruchomość musi się jednak liczyć z tym, że jeśli nie będzie spłacał zobowiązań, to w niedalekiej przyszłości zlicytuje je komornik. Jeśli środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przez komornika nie wystarczą na zaspokojenie wierzycieli, to wobec dłużnika będą się toczyły kolejne postępowania egzekucyjne.

W przypadku ogłoszenia upadłości wobec dłużnika z mieszkaniem również dojdzie do zlicytowania nieruchomości, lecz dłużnik może liczyć na umorzenie pozostałej kwoty. Ponadto, może się ubiegać o wydzielenie kwoty na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat.

Wraz z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości dochodzi do uwolnienia się od postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych. Z upadłym kontaktuje się jedynie syndyk, który przejmuje zarząd nad jego majątkiem, a także kontakt z wierzycielami. Pozwala to m.in. na odzyskanie stabilizacji psychicznej, która niekiedy jest bardzo potrzebna, jeśli dłużnik zmaga się z długami od dłuższego czasu.

Biorąc pod uwagę to, że upadłość konsumencka jest możliwa również dla osób, które nie mają żadnego majątku, to mogą one stosunkowo niskim kosztem pozbyć się zadłużenia. Koszty postępowania upadłościowego pokrywa tymczasowo Skarb Państwa, a opłata sądowa od złożonego wniosku wynosi zaledwie 30 zł.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*