Warto zatrudnić studenta!

Warto zatrudnić studenta!

Popularnym, szczególnie w wakacje, wśród przedsiębiorców rozwiązaniem jest zatrudnianie studentów na umowie zleceniu. To dlatego, że do ukończenia 26 roku życia studenci zatrudnieni w tej formie nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. Nie trzeba też za nich opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Studentem jest każdy, kto kształci się na wyższych uczelniach. Nie ma tu znaczenia obywatelstwo i kraj odbywania nauki, oraz fakt czy studia odbywają się w jednostce publicznej czy prywatnej. Studentem stajemy się z chwilą wpisania w poczet studentów  i złożenia ślubowania. Status ten przysługuje do ukończenia nauki, czyli najczęściej do złożenia egzaminu dyplomowego. Można go stracić poprzez skreślenie z listy studentów. Kto ukończył studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), zachowuje prawa studenta do 31 października danego roku, ale nie jest to równoznaczne posiadaniem statusu studenta. Dlatego warto pamiętać, że między ukończeniem studiów I stopnia a uzyskaniem statusu studenta studiów II stopnia za studenta pracującego na umowie zleceniu trzeba opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.  Jeżeli student ukończy 26 lat w trakcie wykonywania takiej umowy to tego dnia ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stają się dla niego obowiązkowe.

Uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych nie są traktowani jako studenci i dlatego od zawartych z nimi umów zlecenia należy opłacać pełne składki.

Reklamy

Pełne składki trzeba również opłacać, gdy umowa zlecenia została zawarta z własnym pracownikiem, który jest jednocześnie studentem w wieku do 26 lat. Taka umowa jest traktowana na równi z umowa o pracę.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*