Konkurs fotograficzny

Klub Wolontariatu „Warto” organizuje konkurs fotograficzny „Pomagam bo lubię”

Klub Wolontariatu „Warto” organizuje konkurs fotograficzny „Pomagam bo lubię”, którego celem jest popularyzacja idei pomagania ludziom i zwierzętom. Konkursowe prace można składać do 14 lutego.

Fot.: geralt/pixabay.com
 

Regulamin Powiatowego Otwartego Konkursu Fotograficznego „Pomagam bo lubię”

ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu jest Klub Wolontariatu „Warto” mieszczący się w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 10

Reklamy

CELE KONKURSU

1. Przybliżenie idei pomagania innym (ludziom, zwierzętom)
2. Kształtowanie wzorcowych postaw zachowania
3. Ukazanie wolontariatu, jako sposobu na piękne życie

TEMAT KONKURSU

1. Tematyka pracy zgodna z założeniami konkursu
2. Interpretacja tematu dowolna i dostosowana wieku wykonawcy
3. Tematyka współdziałania i interakcji z drugim człowiekiem

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Kartuskiego.
2. Autorem fotografii może być jedna osoba bez ograniczeń wiekowych
3. Na konkurs każdy uczestnik może przesłać max. 3 fotografie (dotychczas niepublikowane)
4. Prace konkursowe należy składać do 14 lutego 2017r.
5. Prace można dostarczyć poprzez:
e-mail: koordynator@wolontariat.kartuzy.pl
6. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność fotografii z tematem konkursu; wartość merytoryczna, jasność przekazu; jakość fotografii oraz estetyka wykonania; wartość artystyczna; pomysłowość oraz oryginalność wykonania fotografii.
7. Fotografie należy przekazywać w formacie JPG w formacie min. 1024 x768 px. Fotografia nie może być większa niż 10 MB. Format zdjęć wydrukowanych nie może być mniejszy niż A4 (20 x 30 cm).
8. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia kolorowe lub czarno – białe.
9. Zdjęcia mogą zostać poddane obróbce graficznej.

Zobacz też: „Majkowscy” wrócili do Wejherowa
10. Do pracy należy załączyć dane osobowe: imię, nazwisko, wiek, adres do korespondenci, telefon kontaktowy.
11. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora konkursu.
12. W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.
13. Bieżące informacje o konkursie i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej organizatorów konkursu www.wolontariat.kartuzy.pl
14. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez trzyosobowe jury konkursu powołane przez Organizatora.
15. Przewiduje się wyłonienie I, II i III miejsca. Przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
16. Ogłoszenie wyników odbędzie się 15.02.2017r. na stronie internetowej www.wolontariat.kartuzy.pl
17. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie.

PRAWA AUTORSKIE

1. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do wykonanych zdjęć.
2. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania foto i kopiowania do pokazów konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.
5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

UWAGI KOŃCOWE

1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
3. Nadesłane Prace nie podlegają zwrotowi.
4. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
6. Kontakt z koordynatorem konkursu w imieniu organizatora: Magdalena Borkowska tel. 539 001 600, koordynator@wolontariat.kartuzy.pl

Skomentuj: Klub Wolontariatu „Warto” organizuje konkurs fotograficzny „Pomagam bo lubię”

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*