Mirosława Bobkowska i Klaudia Kałużna stracą mandaty radnych?

Mirosława Bobkowska i Klaudia Kałużna stracą mandaty radnych?

Mirosława Bobkowska i Klaudia Kałużna mogą strać mandaty radnych. Według obowiązujących przepisów radny nie może prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy. Obie radne nie spełniają tego wymogu. Czy przestaną pełnić funkcję radnych?

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kartuzach doszło do zaskakującej sytuacji. W trakcie obrad, burmistrz zawnioskował o rozszerzeniu programu sesji o dwie dodatkowe uchwały. Dotyczyły one wygaśnięcia mandatu radnych przez Mirosławę Bobkowską i Klaudię Kałużną. 

Wiceburmistrz Sylwia Biankowska wyjaśniła, że projekty uchwał, spowodowane są prowadzoną działalnością gospodarczą przez panie na mieniu gminy. Jest to niezgodne z obowiązują ustawą o samorządzie gminnym. Mirosława Bobkowska prowadzi sklep na działce gminnej, a Klaudia Kałużna prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w mieszkaniu komunalnym. 

Reklamy

Mariusz Treder tłumaczył , że w przypadku radnej Klaudii Kałużnej, działalność jest tylko zarejestrowana w mieszkaniu. Usługi  świadczone są jednak na zewnątrz. Jak podkreślił, jest to tylko kwestia rejestracji. 

Po widocznej konsternacji wśród radnych i opuszczeniu sali przez radną Klaudię Kałużną, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Treder zarządził dziesięciominutową przerwę. Po niej, wszyscy radni powrócili na salę i w większości przegłosowali „przeciw” wprowadzenie do porządku obrad nowych uchwał. 

Temat wróci – zdecydują radni

Sesję zakończono, jednak temat musi wrócić przy kolejnym spotkaniu radnych. Rada na drodze uchwały powinna zdecydować o wygaśnięciu mandatu przez radnego. Następnie trafia to do wojewody i komisarza wyborczego. Obie radne mają oczywiści prawo do złożenia wyjaśnień w sprawie. 

Co ważne, w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady gminy w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców oraz mandatu radnego powiatu lub województwa komisarz wyborczy postanawia o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata z tejsamej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone komisarzowi wyborczemu na piśmie w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.

O sprawie na portalach społecznościowych

Wpis, o zaistniałej sytuacji, otrzymaliśmy tuż po sesji na stronie Komitetu Zrzeszeni dla Kaszub, na Facebooku:


 Ustawa o samorządzie gminnym mówi:

Art. 24f.

  •  Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
    • 1a.Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, októrym mowa wzdaniu pierwszym,stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wtrybie art. 383 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6.
  • 2.Wójtowie, radni, małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, radnych, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, sekretarzami gminy, skarbnikami gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, osobami zarządzającymi i członkami organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.
  • 3. (uchylony)
  • 4.Jeżeli wybór lub powołanie, októrych mowa wust.2, nastąpiły przedrozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru wójta lub przed zatrudnieniem na stanowisku sekretarza gminy, powołaniem na stanowisko zastępcy wójta, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby zarządzającej iczłonka organu zarządzającego gminną osobą prawną, osoby,o których mowa w ust. 2, są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnego albo wójta czy też od dniazatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub powołania na stanowisko. W razieniezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 2, traci je z mocyprawa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  • 5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcjiw spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją rady gminy,a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru).
  • 6. (uchylony)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*