X sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Wczytuję mapę...

Data/Czas
25/06/2019
14:00

Lokalizacja
Urząd Gminy Żukowo

Kategoria


ZAWIADOMIENIE
X sesję Rady Miejskiej w Żukowie

która odbędzie się dnia 25 czerwca 2019 r. o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie, z następującym porządkiem obrad:

Reklamy


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z dwóch poprzednich sesji.
4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:
5.1. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Żukowo za 2018r.
• przedstawienie raportu o stanie Gminy Żukowo za 2018r.
• debata nad raportem o stanie Gminy Żukowo za 2018r.
• podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Żukowo wotum zaufania.
5.2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2018r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2018 r.
• wystąpienie Burmistrza Gminy Żukowo,
• opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie,
• Uchwała Nr 053/g327/R/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
• Uchwała Nr 075/g327/A/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 maja 2019r. dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie
• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2018 r.
– załącznik nr 1 do uchwały przekazano radnym Rady Miejskiej w Żukowie w maju 2019 r.
– załącznik nr 2 do uchwały przekazano radnym Rady Miejskiej w Żukowie w kwietniu 2019 r.
5.3. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Żukowo za 2018r.
5.4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego
5.5. podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
5.6. podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie
5.7. podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa z gatunku lipa drobnolistna będącego elementem składowym pomnika przyrody nr 1045 „Aleja Lipowa” biegnącej pomiędzy miejscowościami Leźno – Pępowo, gm. Żukowo, droga powiatowa nr 1900 G.
5.8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żukowo
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
7. Wnioski radnych.
8. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
9. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Żukowie

/-/ Witold Szmidtke

X sesja Rady Miejskiej w Żukowie