VI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Wczytuję mapę...

Data/Czas
26/03/2019
14:00 - 16:45

Lokalizacja
Urząd Gminy Żukowo

Kategoria


VI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 26 marca 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

Reklamy

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.

5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:

5.1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2019-2027

5.2. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2019r.

5.3. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2019 r.

5.4. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Burmistrza Gminy Żukowo

5.5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Leźno, oznaczonej jako działka nr 109/14

5.6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Tuchom, składającej się z działek nr 70/12 oraz nr 70/14

5.7. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Żukowo

5.8. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

5.9. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

5.10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego

5.11. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żukowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

5.12. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Żukowo

5.13. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – należnego od osób fizycznych – w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

5.14. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej

5.15. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino oraz fragmentu wsi Miszewko, gmina Żukowo

5.16. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo

5.17. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo

5.18. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Małkowo w rejonie ulic Gdyńskiej, Pałacowej, Brzozowej i Sosnowej, gmina Żukowo

5.19. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Niestępowo, pomiędzy ulicą Raduńską i rzeką Radunią, gmina Żukowo

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami

7. Wnioski radnych.

8. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

9. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Żukowie

/-/ Witold Szmidtke

VI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie