Regulamin dodawania treści do portalu

Regulamin przekazywania treści do portalu zkaszub.info.pl

I. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin precyzuje zasady i warunki przekazywania Treści przez Użytkowników AMK Portal Sp. z zo.o. z siedzibą w Żukowie przy ul. Armii Krajowej 24/U3 za pośrednictwem Portalu zkaszub.info, zwanej dalej AMK Portal.
Przesyłanie treści do AMK Portal za pośrednictwem Portalu zkaszub.info, odbywa się za pomocą Formularza po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
Użytkownik przesyłający Treści do AMK Portal, oświadcza, że:
– zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
– akceptuje wszystkie punkty Regulaminu,
– zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

Przesłanie wypełnionego Formularza oznacza zawarcie przez Użytkownika i AMK Portal umowy na przekazanie, publikację i rozpowszechnianie Treści w serwisach należących do  AMK Portal na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

AMK Portal nie ma jednak obowiązku publikowania, rozpowszechniania ani wykorzystania w żaden inny sposób Treści przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu zkaszub.info.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie

Formularz – strona internetowa Portalu zkaszub.info.
Portal zkaszub.info – portal internetowy należący do spółki AMK Portal.
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin przekazywania Treści za pośrednictwem Portalu zkaszub.info.
Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Portalu zkaszub.info, posiadająca pełną zdolność prawną do podejmowanych czynnych.
AMK Portal – oznacza AMK Portal Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie przy ul. Armii Krajowej 24/U3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000230498, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 589-200-65-51, REGON 221530356.

III. Zasady przekazywania Treści

Użytkownik przekazuje Treści za pośrednictwem Formularza udostępnionego przez AMK Portal w Portalu zkaszub.info. Wielkość i typ plików, zawierających przekazywane Treści, zdefiniowane są w Formularzu.

Przekazanie Treści za pośrednictwem Portalu z Kaszub.info może zostać uzależnione od dokonania innych, dodatkowych czynności przez Użytkownika.
Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych za przekazanie treści spółce  AMK Portal za pośrednictwem firm telekomunikacyjnych i innych. Użytkownikowi nie przysługuje również wynagrodzenie z tytułu przekazania Treści za pośrednictwem Portalu zkaszub.info, ani z tytułu ich wykorzystania, publikacji i rozpowszechniania przez AMK Portal lub inne osoby.

Treści przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu zkaszub.info przeznaczone są do czytania, odtwarzania, oglądania, komentowania i oceniania przez inne osoby, w szczególności korzystające z Portalu zkaszub.info

 

Przekazywane przez Użytkownika Treści:

– muszą być zgodne ze stanem faktycznym;
– nie mogą obciążać innych osób niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami;
– muszą być zgodne z tematyką Portalu zkaszub.info
– nie mogą naruszać prawa Rzeczypospolitej Polskiej i zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów;
– nie mogą naruszać praw AMK Portal i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, prawa do wizerunku, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;
– nie mogą zawierać treści o charakterze reklamowym lub komercyjnym.

Przekazywane Amk Portal przez Użytkownika pliki elektroniczne nie mogą zawierać wirusów komputerowych ani innego oprogramowania szkodzącego infrastrukturze AMK Portal i osób trzecich. 

Użytkownik deklaruje, że posiada wszelkie prawa do  przekazywanych przez niego Treści za pośrednictwem Portalu zkaszub.info, w szczególności: autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub odpowiednie licencje do tych Treści, w zakresie umożliwiającym udzielenie AMK Portal upoważnień określonych w Regulaminie oraz czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Treści przez osoby trzecie.

Zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o posiadaniu przez niego niczym nieograniczonego prawa do przekazywanych AMK Portal Treści oraz udzielenia AMK Portal  wszelkich stosowanych upoważnień, a także zezwolenia  innym osobom na czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Treści.

Na Użytkowniku spoczywa obowiązek dopełnienia wszelkich prawem wymaganych czynności związanych z przekazaniem Treści oraz  udzieleniem AMK Portal upoważnień określonych w Regulaminie oraz zezwoleniem innym osobom na czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Treści.
Użytkownik oświadcza, że ma prawo do wyrażenia zgody na rozpowszechnianie utrwalonego w plikach elektronicznych wizerunku osób, przekazanych firmie AMK Portal za pośrednictwem Portalu zkaszub.info  i sam taką zgodę wyraża.

Użytkownik z chwilą przekazania Treści upoważnia AMK Portal do:

–   publicznego wykonywania, nadawania i odtwarzania Treści w internecie, radiu, telewizji, a taże rozpowszechniania w sieciach telekomunikacyjnych;
– wprowadzania Treści do pamięci komputerów i innych urządzeń elektronicznych, zapisu oraz wytwarzania i przetwarzania Treści wszystkimi technikami;
– wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo kopii;
– dokonywania zmian i opracowań Treści oraz rozporządzania i korzystania z tych zmian i opracowań, a także ich rozpowszechniania;
– włączania całości lub fragmentów Treści do innych materiałów, opracowań lub/i utworów;
– włączanie całości lub fragmentów Treści do baz danych oraz ich pobierania i wtórnego wykorzystania w całości lub istotnej części, tak co do jakości jak i  ilości;
– upoważniania osób trzecich do korzystania z uprawnień, o których mowa w Regulaminie.

Przekazując treści firmie AMK Portal udziela jednocześnie nieodwołalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony bez ograniczeń terytorialnych wraz z prawem do udzielania sublicencji w takim samym zakresie.

Dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez AMK Portal dla celów związanych z przekazaniem Treści za pośrednictwem Portalu zkaszub.info.

Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest AMK Portal
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne,  warunkuje jednak  możliwość przekazania Treści za pośrednictwem Portalu zkaszub.info.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

AMK Portal  stosuje pliki zwane „cookies”, oznaczające  pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik jest rozpoznawalny przy ponownym połączeniu. Użytkownik może skorzystać z ustawień przeglądarki uniemożliwiających zapisywanie w komputerze plików „cookies”.

Szczegółowe zasady dotyczące stosowania plików „cookies” określa POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Prawa i obowiązki

Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od działań szkodzących  AMK Portal, innym użytkownikom i osobom trzecim.

Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia szkód, jakie poniesie AMK Portal z tytułu roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem przez Użytkownika praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Treści przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu zkaszub.info.
 Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu zkaszub.info.
Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Portalu zkaszub.info  Użytkownik przekazuje na adres e-mail: redakcja@zkaszub.info

Postanowienia końcowe

Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie na stronach internetowych Portalu zkaszub.info.

AMK Portal zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej Portalu zkaszub.info.

We wszelkich kwestiach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU ZKASZUB.INFO