Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sadem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy sygn.akt.VI GUP 80/18 , obejmującego likwidację majątku dłużnika Syndyk masy upadłości „HEFREN” Sp.z o.o. w upadłości z siedzibą w Kartuzach –Burchardztwie zaprasza do składnia ofert w konkursie na sprzedaż z wolnej ręku w trybie konkursu ofert na zbycie : 1/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/11 , położonej w obrębie Burchardztwo , w mieście Kartuzy , o powierzchni 2 445 m2 przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r wraz z prawem odrębnej własności budynku magazynowym-biurowym z częścią socjalną o powierzchni zabudowy 1726 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 326/12 położonej w

Imię: Biuro Syndyka Email: biuro@netinterpress.pl Lokalizacja: Kartuzy tel: 605 29 79 75

Cena: 425000 zł