Gmina Somonino ogłosiła otwarty konkurs ofert w kategorii sport

Gmina Somonino ogłosiła otwarty konkurs ofert w kategorii sport

Można składać wnioski o dofinansowanie projektów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Somonino. Wnioski należy składać do 9 lutego.

W ramach konkursu będą dotowane następujące rodzaje zadań:

  • organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych i/lub rekreacyjnych,
  • organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i/lub młodzieży i/lub osób dorosłych,
  • organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym, które będą rozwijać uzdolnienia lub zainteresowania dzieci i młodzieży, jednocześnie rozwijając ich kondycję fizyczną.

Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych otwartym konkursem ofert w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosi: 80 000 zł.

Podmiot aplikujący o dotację jest zobligowany wnieść co najmniej 10% kosztów całości zadania. Przez finansowy wkład do zadania należy rozumieć wszystkie środki finansowe będące w posiadaniu organizacji tj. środki finansowe własne, jak i pozyskane z innych źródeł, w tym publicznych.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2018 roku do godz. 1430  w Urzędzie Gminy Somonino przy ul. Ceynowy 21 bądź przesłać na adres: Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino. Liczy się data wpływu oferty do Urzędu. Oferty złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Somonino podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji do 23 lutego 2018 r.

Reklamy


Pełen regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej gminy Somonino: www.somonino.pl

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach związanych z otwartym konkursem ofert: Natalia Kleinszmidt, tel. (58) 743-23-53, e-mail: natalia.k@somonino.pl.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*