V sesja Rady Gminy Sierakowice

Wczytuję mapę...

Data/Czas
05/03/2019
14:00 - 16:00

Lokalizacja
Urząd Gminy Sierakowice

Kategoria


Uprzejmie informuję, że w dniu 05 marca 2019r. /wtorek/ o godz. 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sierakowice, odbędzie się V sesja Rady Gminy Sierakowice.

Proponowany porządek obrad:

Reklamy


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2019-2029.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sierakowice – Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą Świetlica Socjoterapeutyczna „Tęcza” oraz nadania jej Statutu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierakowice w 2019 roku”.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz określenia granic ich obwodów.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie założenia publicznego przedszkola.

 14. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu przez Gminę Sierakowice.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu komunalnego na grunt osoby fizycznej.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego raz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sierakowice.

 17. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Tuchlinie, Skrzeszewie i Bąckiej Hucie.

 18. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w Sierakowicach.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Sierakowice.

 20. Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierakowice.

 21. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kuczkowski

V sesja Rady Gminy Sierakowice