Sesja Rady Gminy Żukowo 31 października

Wczytuję mapę...

Data/Czas
31/10/2017
14:00

Lokalizacja
Urząd Gminy Żukowo

Kategoria


 Zobacz też: Kaszubska Bitwa 25 listopada w Kartuzach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej ŻUKOWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie i objęciem udziałów przez Gminę Żukowo.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2017-2023.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2017r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Gminy Żukowo.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Żukowie i nadania jej statutu.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Czaple.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaple.

 18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leźno.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi dojazdowej do Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Baninie.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.

 23. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów zewnętrznych
  w roku szkolnym 2016/2017.

 24. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

 25. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 26. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

 27. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.

 28. Sprawy różne.

 • Przedstawienie informacji Burmistrza Gminy Żukowo z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Żukowo oraz osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminną osobą prawną za rok 2016.

 • Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Żukowie za rok 2016 oraz przedstawienie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie.

 1. Zakończenie obrad sesji.

fot. Alicja Hinc 

Sesja Rady Gminy Żukowo 31 października