LIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Wczytuję mapę...

Data/Czas
23/05/2018
14:00 - 17:00

Lokalizacja
Urząd Gminy Żukowo

Kategoria


LIII Sesja  Rady  Miejskiej w Żukowie

odbędzie się dnia 23 maja 2018 r.  o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie
z następującym porządkiem obrad :

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2018r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego znak PN-II.4131.19.2018.MM z dnia 26 kwietnia 2018 r.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żukowo.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Rębiechowo.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tuchom, obszaru położonego nad jeziorem Tuchomskim przy południowo-zachodniej granicy wsi, gmina Żukowo.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Żukowo.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Leźno w rejonie ulic: Alei Lipowej, Lawendowej i Brzozowej.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Barniewice w rejonie granicy z miastem Gdańsk, przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz ulicy Dębowej.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 197/108, położonej w obrębie ewidencyjnym Pępowo.

18.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 196/12, 196/19 oraz 196/26, położonej w obrębie ewidencyjnym Pępowo.

19.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 164/14 położonej w Rutkach.

20.   Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Sulminie.

21.   Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Leźnie.

22.   Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Żukowo w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

23.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

24.   Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

25.   Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

26.   Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.

27.   Sprawy różne.

28.   Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żukowie
 /-/ Witold Szmidtke
LIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie